Obchodné Podmienky

Na týchto webových stránkach je prevádzkovaný elektronický obchod kartyprotihumanite.eu ponúkajúci na predaj kartičky celosvetovo rozšírenej spoločenskej hry v kvalitnom obale. Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky produktu vyhlásené predávajúcim (dodávateľom). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

 

Dodávateľ:

Element RS, s.r.o.

Sibírska 30

080 01 Prešov

IČO: 50 076 922

DIČ: 2120221851

Bankové spojenie: 2101083350/8330

IBAN: SK37 8330 0000 0021 0108 3350

SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX

 

Zapísaný v OR Okr. súdu Prešov, oddiel Sro vložka č. 32532/P

Dodávateľ nie je platcom DPH.

 

Zákazník:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku.

Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj produktu predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. To je možné urobiť iba elektronicky. Po záväznom potvrdení objednávky, bude kupujúci požiadaný o jej úhradu a až po jej uskutočnení sa stáva záväznou pre obe strany.

Okamihom úhrady sumy zo strany kupujúceho sa na zákazníka vzťahujú tieto obchodné podmienky kartyprotihumanite.eu:

Storno objednávky - záruka vrátenia peňazí

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje produkt v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia produktu.

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania produktu, a to len v prípade nedostupnosti produktu alebo výraznej zmeny ceny produktu. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade storna objednávky (odstúpenie od zmluvy)

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu použitú v objednávke. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky/zmluvy, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe produktu.

Ak už zákazník produkt dostal a prevzal, zašle produkt späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného produktu. V prípade, že bude produkt vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, bude zákazníkovi z ceny produktu odpočítaná čiastka zodpovedajúca jeho poškodeniu alebo opotrebovaniu. Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Produkt, prosím, posielajte doporučene a s poistením, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie produktu Vám kúpnu cenu alebo jej časť zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní produktu. Z čiastky na vrátenie predávajúci odpočíta náhradu preukázateľne vynaložených výdavkov spojených s uzatvorením a následným odstúpením od zmluvy podľa par. 63, odst. 2 (náklady na dopravu tovaru zákazníkovi a poplatky za vrátenie peňazí).

Reklamácie

Poškodenie počas prepravy prostredníctvom Slovenskej pošty

Postup pri poškodení, alebo úbytku obsahu poštovej zásielky je stanovený Poštovými podmienkami - Základné poštové služby, čl. 42.

Pošta prijme reklamáciu len vtedy, ak je uplatnená

  1. a) pri dodaní poštovej zásielky,
  2. b) v časovej lehote dvoch pracovných dní po jej dodaní.

V prípade podľa písm. b) reklamujúci musí predložiť poštovú zásielku v tom stave, v akom bola dodaná.

Reklamovať je teda nutné na pošte adresáta, pričom je nevyhnutné celú zásielku vrátane obalu predložiť pošte na prešetrenie a zistenie možných príčin škody a nárokov na náhradu škody.

Pri doručení prostredníctvom Slovenskej pošty odporúčame rozbaliť balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Zákazník musí spísať s poštou reklamačný protokol, čo je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia Slovenskou poštou uznať. Bez reklamačného protokolu nemá zákazník nárok na nový produkt.

Závady produktu

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania produktu kupujúcemu. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na celý produkt sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady.

Kupujúci je povinný produkt po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za závady spôsobené prepravcom dodávateľ neručí.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci zašle chybný produkt na reklamáciu prepravnou službou - na vlastné náklady - na adresu predávajúceho. Balík musí byť označený viditeľne textom „REKLAMÁCIA” a obsahovať: Reklamovaný produkt, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo). Produkt, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý! Spiatočné zaslanie (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude produkt na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na ním uvedenú adresu.

V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na: výmenu chybného produktu alebo jeho časti za bezchybný, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny či odstúpenie od zmluvy.

Reklamáciu produktu predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Ochrana osobných údajov

Celé znenie si môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.